Izbira prevoza pri Slovencih

Zaradi načina poseljenosti Slovenije in potreb po mobilnosti je sprememba prometa v okolju prijaznejši smeri ključni izziv za državno upravo in za vse nas, ki z vsakodnevnimi prevozi prispevamo k obremenjevanju okolja.

Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije – REUS GOS 2019 in predhodna merjenja razkrivajo, da je za večino gospodinjstev osebni avtomobil najpogostejša oblika prevoza ne glede na cilj poti in razdaljo do cilja. Rezultati kažejo pozitiven trend pri izbiri okolju prijaznih oblik mobilnosti (javni potniški prevoz, kolo, hoja) kot dodatnega prevoznega sredstva ob avtomobilu.

Izbira prevoza v slovenskih gospodinjstvih (GOS)

V kraju bivanja (za razdalje do 5 km) avtomobile najpogosteje uporabljamo za pot po opravkih in nakupih (67 %) ter za pot v vrtec (62 %). Sledijo pot na delo (55 %), pot v šolo (51 %) in na fakulteto (42 %). Povečal se je delež gospodinjstev, ki poleg vožnje z avtomobilom še pešačijo, kolesarijo in za prevoz na delo dodatno uporabljajo javni potniški prevoz.

Za pot zunaj kraja bivanja (za razdalje od 5 km do 150 km) prav tako beležimo pozitiven trend pri izbiri dodatnega načina mobilnosti poleg avtomobila, vendar javni potniški prevoz ali kolo uporablja le majhen delež gospodinjstev.

Za razdaljo nad 150 km je za večino gospodinjstev (84 %) avtomobil primarno prevozno sredstvo. Sledijo letalo (7 %), primestni avtobus (2 %) in vlak (2 %).

Izbira prevoza pri Slovencih / Pozitivna energija

Vpliv letnih časov na izbiro prevoza

Izbira primarnega prevoznega sredstva ni odvisna od letnega časa. Kolo je poleti dodatno prevozno sredstvo za pot na delo za slabo tretjino (30 %) anketiranih, pozimi pa samo za 7 % anketiranih. Tudi pešačenje je pogostejše poleti kot pozimi, vendar so odstopanja manjša kot pri kolesarjenju. Odstotek uporabnikov javnega potniškega prevoza je enak tako poleti kot pozimi.

Razlogi za izbiro prevoza

Ključni razlog pri izbiri prevoza je za večino porabljen čas (69 %). Sledijo cena prevoza (40 %), udobje (36 %) in navade (22 %). Vpliv na okolje je pomemben dejavnik pri izbiri prevoza samo za 6 % anketirancev.

Varčujemo s Prvim / Radio SLO, Prvi program

Za Slovence je avto še vedno kralj mobilnosti

Izbira prevoza pri Slovencih / Pozitivna energija

Infografiko je omogočila Agencija RS za okolje v okviru projekta Kazalci okolja v Sloveniji →

Kazalec okolja Odnos javnosti do okolju prijaznega prometa lahko najdete na spletni strani ARSO, več podatkov iz / o Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije – REUS pa na spletni strani www.reus.si

Kazalci okolja so na dogovorjen način izbrani in predstavljeni podatki. Namenjeni so ozaveščanju javnosti in podpori odločanju. S kazalci, s katerimi spremljamo ozaveščenost javnosti o rabi energije, energetski učinkovitosti in podnebnih spremembah želimo vplivati na pomen znanja o podnebnih spremembah in  na večjo pripravljenost podpori podnebju in okolju prijaznim politikam.

Raziskava REUS 2019, katere glavni sofinancer je podjetje Borzen / Trajnostna energija, predstavlja sedmi val Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije, ki se izvaja od 2009.