Obnovljivi viri energije

Ob vse večjem zavedanju odvisnosti od energije, zmanjševanju zalog fosilnih goriv in stalnem povečevanju onesnaženosti okolja postajajo obnovljivi viri energije vse bolj pomembni. V to skupino spadajo sonce, voda, veter, energija iz bioloških odpadkov (biomase) in toplote v globinah Zemlje (geotermalna energija). V nasprotju z neobnovljivimi viri (fosilna goriva, kot so premog, nafta, zemeljski plin, jedrska energija) OVE niso količinsko omejeni, poleg tega pa ob pridobivanju energije nimajo škodljivih vplivov na okolje. Energijo iz obnovljivih virov zato imenujemo tudi čista energija.