Energetski zakon

V skladu s 94. členom energetskega zakona se v večstanovanjskih stavbah in drugih stavbah z najmanj štirimi posameznimi deli, ki se oskrbujejo s toploto s skupnim sistemom za ogrevanje, stroške za ogrevanje in toplo vodo obračunava v pretežnem delu na podlagi dejanske porabe toplote. Lastniki posameznih delov stavbe morajo vgraditi merilne naprave, ki omogočajo ugotavljanje dejanske porabe toplote posameznega dela stavbe.

94. člen tudi določa, da lastniki posameznih delov stavbe, za katere niso na razpolago odčitki z merilnih naprav, ker niso pravilno nameščene ali ker lastniki ne omogočajo njihovega o odčitavanja, plačajo energijo po ključu ogrevane površine oziroma ogrevane prostornine, povečano tako da se tem lastnikom onemogoči udeležba na prihrankih energije celotne stavbe, ki so bili doseženi z namestitvijo naprav in obračunom stroškov po dejanski porabi toplote.

Rok za vgradnjo merilnih naprav določa 47. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 70/08, EZ-C), po katerem morajo lastniki posameznih delov stavb obveznosti iz 94. člena energetskega zakona izpolniti najkasneje do 1. oktobra 2011. 

1. oktober 2011 / Rok za vgradnjo merilnih naprav

V skladu z 99. členom energetskega zakona izvaja nadzor nad delitvijo in obračunom stroškov za toploto za ogrevanje in pripravo tople vode energetska inšpekcija. To ne velja za postopke odločanja lastnikov posameznih delov stavbe in določitev števila uporabnikov posameznega dela stavbe, kar določajo predpisi, ki urejajo upravljanje večstanovanjskih stavb. V teh primerih je pristojna stanovanjska inšpekcija.

Energetski zakon v 113.e členu določa globo 1.200 evrov, s katero se kaznuje za prekršek dobavitelj toplote, če v večstanovanjskih stavbah in drugih stavbah z več posameznimi deli ne obračunava stroškov toplote po dejanski porabi za vsak njen posamezni del skladno s predpisom iz prvega odstavka 94. člena energetskega zakona.

V istem členu je določeno tudi, da se z globo 200 evrov kaznuje lastnike posameznih delov, če ne vgradijo merilnih naprav skladno s 94. členom energetskega zakona. Globa je za vsakega lastnika, ki merilnih naprav ni vgradil.

Nadalje je v 113.f členu določeno tudi, da se z globo 1.200 evrov kaznuje za prekršek izvajalec delitve in obračuna stroškov za toploto v večstanovanjskih stavbah in drugih stavbah z najmanj štirimi posameznimi deli, ki ravna v nasprotju s pravilnikom o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih stavbah in drugih stavbah z več posameznimi deli.