Izbira delilnikov

V skladu z energetskim zakonom morajo lastniki posameznih delov (enot) vgraditi merilne naprave, ki omogočajo ugotavljanje dejanske porabe toplote posamezne enote. Za merilne naprave je v pravilniku o delitvi stroškov uporabljen izraz delilnik stroškov toplote, ki je naprava za ugotavljanje dejanske porabe toplote. Delilniki omogočajo določitev deležev stroškov za toploto za ogrevanje in pripravo tople vode posameznih enot.

Vrste delilnikov

V funkciji delilnikov se za delitev stroškov za toploto za ogrevanje uporabljajo delilniki, ki so nameščeni na grelnih telesih, ali merilniki toplote v posameznih delih stavbe. Merilniki toplote merijo pretok vode ter temperaturo vode na vstopu in izstopu iz enote. Na podlagi teh meritev sproti izračunavajo in seštevajo porabljeno toploto enote. Vgradnja merilnikov toplote je možna samo v primeru, če se lahko poraba toplote za ogrevanje posamezne enote meri na enem mestu.

V funkciji delilnikov se za delitev stroškov za toploto za pripravo tople vode uporabljajo vodomeri za toplo vodo v posameznih delih stavbe.

Za delitev stroškov ogrevanja so najbolj pogosti in v večini primerov cenovno najbolj primerni delilniki, ki jih namestimo na grelna telesa. Običajno so to elektronski delilniki, ki so lahko izvedeni tako, da jih je treba odčitati na licu mesta, ali pa tako, da omogočajo daljinsko odčitavanje. Pri slednjih vstop v prostore ni potreben. Priporočljivo je namestiti elektronske delilnike z dvemi tipali za merjenje temperature grelnega telesa oziroma zraka v prostoru.

Delilniki, ki so nameščeni na grelnih telesih, ne kažejo kilovatnih ur. Elektronski delilniki, ki se vgrajujejo najbolj pogosto, štejejo enote porabe.

Izbira delilnikov je nedvomno pogojena s tehnično izvedljivostjo, ki je osnovni kriterij pri izbiri. Poleg tega je primerno, da se naredi ekonomska primerjava med posameznimi izbirami. Pri tem je potrebno upoštevati višino investicije v delilnike, pričakovane prihranke pri stroških za energijo ter stroške odčitavanja in delitve. Pri merilnikih toplote moramo k stroškom dodati še stroške umerjanja.

Na grelna telesa v skupnih delih stavbe delilnikov ni potrebno vgraditi. Poraba toplote v skupnih delih stavbe je zajeta v delu stroškov za toploto za ogrevanje, ki se med posamezne dele stavbe deli po ključu ogrevane površine, v skladu s 15. členom pravilnika o delitvi stroškov.

V vseh enotah je treba vgraditi isto vrsto in tip delilnika. To ne velja za merilnike toplote in vodomere tople vode, ki jih odčitamo na licu mesta.

Tehnične lastnosti delilnikov

Delilniki za namestitev na grelno telo morajo biti izdelani v skladu standardom SIST EN 834 ali SIST EN 835.

Merilnik toplote mora ustrezati zahtevam Pravilnika o merilnih instrumentih (Uradni list RS, št. 42/06) ali Pravilnika o meroslovnih zahtevah za merilnike toplotne energije (Uradni list RS, št. 35/02).

Vodomer za toplo vodo mora izpolnjevati zahteve Pravilnika o merilnih instrumentih (Uradni list RS, št. 42/06) ali Pravilnika o meroslovnih zahtevah za vodomere (Uradni list RS, št. 26/02) ali Pravilnika o meroslovnih zahtevah za vodomere za vročo vodo, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (Uradni list RS, št. 76/01).

Po meroslovnih predpisih se lahko uporabljajo le overjeni merilniki toplote in vodomeri tople vode. Rok za overjanje teh merilnih naprav je vsakih pet let. Delilnikov, ki so nameščeni na grelna telesa, ni treba umerjati.

Običajna življenjska doba delilnikov za namestitev na grelna telesa je 10 let. Na trgu so na voljo tudi delilniki, pri katerih se po 10-tih letih lahko zamenja baterija in se uporabljajo še naprej.