Delitev stroškov za toploto

Kateri stroški za ogrevanje in pripravo tople vode se delijo po pravilniku o delitvi stroškov?

Po pravilnik o delitvi stroškov se delijo stroški za toploto iz sistema daljinskega ogrevanja oziroma stroški za gorivo, ki se porabi v skupni kotlovnici, ki so izkazani z računi oziroma s specifikacijo stroškov za dobavljeno toploto oziroma gorivo za stavbo.

Kateri stroški za ogrevanje in pripravo tople vode se delijo po pravilniku o upravljanju?

Po pravilniku o upravljanju se delijo stroški za: dimnikarske storitve, obratovalni stroški kotlovnice in stroški za kemično pripravo vode za ogrevanje (25. člen) oziroma stroški za priključno moč (26. člen).

V primeru, da delilniki niso vgrajeni, pravilnik o upravljanju ureja tudi delitev stroškov za toploto za ogrevanje (25. člen) in delitev stroškov za toploto za pripravo tople vode (27. člen).

Kako se razdelijo celotni stroški za toploto na ogrevanje in na pripravo tople vode?

V stavbah s centralnim ogrevanjem in centralno pripravo tople vode, ki sta medsebojno povezana in kjer toplota za pripravo tople vode ni posebej merjena, je potrebno najprej ugotoviti, kolikšen delež celotnih stroškov za toploto oziroma gorivo stavbe se nanaša na ogrevanje oziroma na pripravo tople vode.

Za stavbe, v katerih se meri volumen porabljene tople vode celotne stavbe, sta v prilogi pravilnika o delitvi stroškov podani enačbi, po katerih se lahko določi poraba toplote oziroma goriva za pripravo tople vode. Če ni meritev porabe tople vode, se pri izračunu porabe toplote za pripravo tople vode upošteva, da se pri daljinskem ogrevanju na m² ogrevane površine porabi 32 kWh na leto, v primeru skupne kotlovnice pa se ta vrednost poveča za faktor 1,25.

Stroški za ogrevanje in stroški za pripravo tople vode se določijo na osnovi celotnih stroškov za toploto oziroma gorivo z upoštevanjem deleža porabe toplote za ogrevanje in pripravo tople vode.

Kako se določijo porabniški deleži za toploto za ogrevanje?

Delitev stroškov za toploto za ogrevanje in pripravo tople vode se običajno izvede letno ali mesečno. Za delitev stroškov je potrebno določiti porabniške deleže posameznih enot.

Izvajalec delitve stroškov odčita delilnike in določi porabniške deleže posameznih enot. Za enote, za katere ni podatkov z delilnikov, določi porabniške deleže po ključu ogrevane površine. Za enote z izpostavljeno lego (na vogalu, v zgornjem nadstropju, nad neogrevano kletjo itd.) in zato z nadpovprečno porabo toplote, se porabniški deleži s pomočjo korekturnih faktorjev ustrezno zmanjšajo.

Delitev stroškov za toploto za ogrevanje in pripravo tople vode je podrobno opisana v rubriki Delitev stroškov.

Kako se določi porabniški delež za ogrevanje za stanovanje, v katerem lastnik ni vgradil delilnikov oziroma jih ne dovoli odčitati?

Pri delitvi stroškov za toploto za ogrevanje se v skladu z 11. členom pravilnika o delitvi stroškov lastnikom posameznih delov, ki ne vgradijo delilnikov, določi porabniški delež za ogrevanje po ključu ogrevane površine, ki se pomnoži s faktorjem 1,6.

Na enak način se porabniški delež določi tudi v primerih, če lastnik:

  • ni pravilno vgradil delilnikov,
  • ni vgradil ustreznega tipa delilnika,
  • namerno odstrani delilnike,
  • v primeru zamenjave grelnega telesa, na katerem je bil nameščen delilnik, ni namestil delilnika,
  • v primeru zamenjave grelnega telesa, na katerem je bil nameščen delilnik, o tem ni predhodno obvestil izvajalca delitve,
  • v primeru vgradnje dodatnega grelnega telesa ni namestil delilnika,
  • v primeru vgradnje dodatnega grelnega telesa, o tem ni predhodno obvestil izvajalca delitve.

S tem se v skladu s 94. členom energetskega zakona tem lastnikom onemogoči udeležba na prihrankih energije celotne stavbe, ki so bili doseženi z namestitvijo delilnikov in obračunom stroškov po dejanski porabi toplote.

Opozoriti velja tudi na to, da bi v primeru, ko je lastnik v svojem posameznem delu oziroma stanovanju posegel v sistem skupnega ogrevanja, lahko šlo za kršitev 15. člena stanovanjskega zakona.

Kako se določijo faktorji, s katerimi se korigira poraba toplote za ogrevanje izpostavljenih enot?

V skladu s 14. členom pravilnika o delitvi stroškov se za enote z izpostavljeno lego (na vogalu, v zgornjem nadstropju, nad neogrevano kletjo itd.) in zato z nadpovprečno porabo toplote za ogrevanje, porabniški deleži s pomočjo korekturnih faktorjev ustrezno zmanjšajo.

Zaradi velike raznolikosti stavb pravilnik ne podaja vrednosti korekturnih faktorjev. V pravilniku so zato navedeni samo načini za določitev korekturnih faktorjev. Korekturni faktorji se lahko določijo na osnovi celotnih toplotnih izgub posameznih delov stavbe po projektu centralnega ogrevanja ali po standardu SIST EN 12831 oziroma se uporabijo korekturni faktorji, ki imajo podlago na vrednostih, pridobljenih v praksi na primerljivih stavbah, z upoštevanjem pravil tehnike.

Korekturni faktorji so sestavni del sporazuma, ki ga sprejmejo lastniki posameznih delov stavbe. Korekturne faktorje naj določi strokovnjak za delitev stroškov za toploto, ki lastnikom svetuje pri uvedbi delitve in obračuna stroškov ter pripravi tehnični del sporazuma.

Kako se delijo stroški za toploto za ogrevanje?

Podlaga za delitev stroškov za ogrevanje so porabniški deleži posameznih enot, ki se določijo na osnovi odčitkov z delilnikov. Stroški za toploto za ogrevanje se v skladu s 15. členom pravilnika o delitvi stroškov delijo tako, da se v pretežnem delu (60% do 80%) razdelijo na posamezne enote na osnovi porabniških deležev. Preostali del stroškov za toploto za ogrevanje se na posamezne enote razdeli po ključu ogrevane površine.

Zakaj pravilnik o delitvi stroškov ne določa natančnega deleža stroškov, ki se delijo po porabi?

V pravilniku o delitvi stroškov je določen razpon (60% do 80%), v katerem se lahko giblje del stroškov za toploto, ki se razdeli na posamezne enote na osnovi porabniških deležev. Drugi del stroškov (20% do 40%) pa se deli po ključu ogrevane površine. V drugem delu je zajeta toplota, ki se ne meri – toplota za ogrevanje skupnih prostorov, toplota, ki jo oddaja cevni razvod, in toplota, ki prehaja med posameznimi enotami.

Ker so stavbe glede porabe toplote, ki se ne meri, različne, o višini deleža stroškov za toploto, ki se razdeli na posamezne enote na osnovi porabniških deležev, odločajo lastniki.

Kako se določi delež stroškov za ogrevanje mojega stanovanja?

Za določitev deleža stroškov za toploto za ogrevanje vašega stanovanja ne zadostujejo odčitki z delilnikov, ki so nameščeni v vašem stanovanju. Potrebni so odčitki z delilnikov drugih enot, podatki o deležih ogrevane površine posameznih enot, podatki o celotnih stroških itd..

Delitev stroškov za toploto za ogrevanje in pripravo tople vode je podrobno opisana v rubriki Delitev stroškov.

Sem lastnik poslovnih prostorov v novi stavbi. Prostori še niso priključeni na centralno ogrevanje. V te prostore se bom vselil čez štiri mesece. Zanima me, če moram plačevati stroške ogrevanja?

Kljub temu, da prostore še niste pričeli ogrevati, morate plačevati del stroškov za toploto. V skladu s 15. členom pravilnika o delitvi stroškov se namreč del stroškov za toploto za ogrevanje (20% do 40%) deli na vse enote po ključu ogrevane površine ne glede na porabo posameznih enot. Poleg tega morate v skladu s pravilnikom o upravljanju plačevati tudi del stroškov, ki niso odvisni od porabe toplote.

Kako se določijo porabniški deleži za toploto za pripravo tople vode?

Delitev stroškov za toploto za pripravo tople vode se običajno izvede letno ali mesečno. Za delitev stroškov je potrebno določiti porabniške deleže posameznih enot.

Izvajalec delitve stroškov odčita delilnike (vodomere tople vode) in določi porabniške deleže posameznih enot. Za enote, za katere ni podatkov z delilnikov, določi porabniške deleže po ključu števila uporabnikov.

Delitev stroškov za toploto za ogrevanje in pripravo tople vode je podrobno opisana v rubriki Delitev stroškov.

Kako se delijo stroški za toploto za pripravo tople vode?

Podlaga za delitev stroškov za toploto za pripravo tople vode so porabniški deleži posameznih enot, ki se določijo na osnovi odčitkov z delilnikov (vodomerov za toplo vodo). Stroški za toploto za pripravo tople vode se v skladu s 15. členom pravilnika o delitvi stroškov delijo tako, da se v pretežnem delu (60% do 80%) razdelijo na posamezne enote na osnovi porabniških deležev. Preostali del stroškov za toploto za pripravo tople vode se na posamezne enote razdeli po ključu ogrevane površine.

Kako se določijo deleži stroškov, če ni vodomerov za toplo vodo?

V primeru, da v enotah ni vgrajenih vodomerov, se stroški za pripravo tople vode delijo na posamezne enote po ključu števila uporabnikov.

Kako se delijo stroški za toploto za ogrevanje, če zaradi odsotnosti lastnikov oziroma uporabnikov niso na voljo odčitki za vsa stanovanja?

Za stanovanja, za katera ni odčitkov, je porabniški delež za ogrevanje enak deležu ogrevane površine. Za stanovanja, za katera ni odčitkov po krivdi lastnikov, je porabniški delež enak deležu ogrevane površine, ki se poveča za faktor 1,6.

V primeru, da so porabniški deleži, ki so določeni z delilniki, ugotovljeni za manj kot 50% ogrevane površine stavbe, se stroški za toploto za ogrevanje v skladu s 19. členom pravilnika o delitvi stroškov razdelijo na stanovanja glede na delež ogrevane površine.

Kaj je namen razdelilnika stroškov?

Izvajalec delitve stroškov na osnovi postopkov, ki jih določa pravilnik o delitvi stroškov, izdela razdelilnik stroškov, ki podaja deleže stroškov posameznih enot za toploto za ogrevanje in pripravo tople vode. Razdelilnik je podlaga za obračun stroškov za toploto.