Delilniki stroškov za toploto

Kakšno funkcijo ima delilnik stroškov za toploto?

V skladu z energetskim zakonom morajo lastniki posameznih delov vgraditi merilne naprave, ki omogočajo ugotavljanje dejanske porabe toplote posameznega dela stavbe. Za merilne naprave je v pravilniku o delitvi stroškov uporabljen izraz delilnik stroškov toplote, ki je naprava za ugotavljanje dejanske porabe toplote. Delilniki omogočajo določitev deležev stroškov za toploto za ogrevanje in pripravo tople vode posameznih delov stavbe. V funkciji delilnikov se za delitev stroškov za toploto za ogrevanje uporabljajo delilniki, ki so nameščeni na grelnih telesih, ali merilniki toplote v posameznih delih stavbe. V funkciji delilnikov se za delitev stroškov za toploto za pripravo tople vode uporabljajo vodomeri za toplo vodo v posameznih delih stavbe.

Na osnovi odčitkov z delilnikov se določijo porabniški deleži, ki so podlaga za določitev deležev stroškov za toploto za posamezne dele stavbe.

Za katero vrsto delilnikov se naj odločimo?

Pravilnik o delitvi stroškov določa, da se kot merilne naprave za delitev stroškov za toploto za ogrevanje lahko uporabljajo delilniki, ki so nameščeni na grelnih telesih, ali merilniki toplote v posameznih delih stavbe. Pri tem je potrebno izpostaviti, da je vgradnja merilnikov toplote možna samo v primeru, če se lahko poraba toplote za ogrevanje posameznega dela stavbe meri na enem mestu. Za delitev stroškov za pripravo tople vode se pred enotami vgradijo vodomeri tople vode.

Za delitev stroškov ogrevanja so najbolj pogosti in v večini primerov cenovno najbolj primerni delilniki, ki jih namestimo na grelna telesa. Običajno so to elektronski delilniki, ki so lahko izvedeni tako, da jih je treba odčitati na licu mesta, ali pa tako, da omogočajo daljinsko odčitavanje. Pri slednjih vstop v prostore ni potreben. Priporočljivo je namestiti elektronske delilnike z dvemi tipali za merjenje temperature grelnega telesa oziroma zraka v prostoru.

V vseh enotah je treba vgraditi isto vrsto in tip delilnika. To ne velja za merilnike toplote in vodomere tople vode, ki jih odčitamo na licu mesta.

Delilniki, ki so nameščeni na grelnih telesih, morajo ustrezati predpisanim standardom in jih ni treba umerjati. Merilniki toplote in vodomeri tople vode morajo ustrezati meroslovnim predpisom in jih je treba umeriti vsakih pet let.

Je potrebno delilnike namestiti tudi na grelna telesa v skupnih prostorih?

Na grelna telesa v skupnih delih stavbe delilnikov ni potrebno vgraditi. Poraba toplote v skupnih delih stavbe je zajeta v delu stroškov za toploto za ogrevanje, ki se med posamezne dele stavbe deli po ključu ogrevane površine, v skladu s 15. členom pravilnika o delitvi stroškov.

Kdo mora poskrbeti za vgradnjo delilnikov?

Vgradnjo delilnikov morajo zagotoviti lastniki posameznih delov stavbe. O delitvi in obračunu stroškov za toploto morajo lastniki sprejeti sporazum. V sporazumu se določi tudi vrsta in tip delilnikov.

Kdo bo vgradil delilnike?

Delilnike, ki se namestijo na grelna telesa, vgradijo proizvajalci ali dobavitelji delilnikov v skladu z navodili proizvajalca za vgradnjo delilnikov, nastavitev kazanja delilnikov glede na vrsto in velikost grelnega telesa ter odčitavanje delilnikov.

Kdo bo plačal nabavo in vgradnjo delilnikov?

Nabavo in vgradnjo delilnikov plačajo lastniki posameznih delov stavb.

Za nabavo in vgradnjo delilnikov se lahko uporabijo sredstva rezervnega sklada. Za nabavo in vgradnjo delilnikov se ob določenih pogojih lahko pridobijo nepovratna sredstva Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada.

Kako vem, da so delilniki pravilno nameščeni na radiatorje?

Delilniki morajo biti nameščeni na grelna telesa v skladu z navodili proizvajalca. Običajno se jih namesti na sredino dolžine in na okoli 75 % višine grelnega telesa, merjeno od spodaj navzgor. Pri dolgih grelnih telesih se namesti dva ali več delilnikov.

Kdo odčituje delilnike?

Pravilnik o delitvi stroškov določa, da delitev stroškov izvaja izvajalec delitve stroškov za toploto. Storitev delitve stroškov običajno vključuje tudi odčitavanje.

Izvajalec delitve izvaja delitev stroškov na podlagi pogodbenega razmerja z upravnikom oziroma z lastniki stavbe. Izvajalec delitve je lahko tudi upravnik stavbe, dobavitelj toplote ali upravljalec skupne kurilne naprave.

Pomembna je izbira ustreznega dobavitelja delilnikov in izvajalca delitve stroškov, ki mora biti podjetje z referencami ter dobro organizirano in razvejano službo za vgradnjo delilnikov, odčitavanje, servisiranje ter delitev stroškov.

Kažejo delilniki kilovatne ure?

Delilniki, ki so nameščeni na grelnih telesih, ne kažejo kilovatnih ur. Elektronski delilniki, ki se vgrajujejo najbolj pogosto, štejejo enote porabe. Pri tem sta dve možnosti:

pri montaži se delilnik nastavi na nazivno toplotno moč grelnega telesa. V tem primeru delilnik šteje enote porabe, ki so sorazmerne količini toplote, ki jo odda grelno telo. Faktor, s katerim se nastavi delilnik, mora biti viden na delilniku oziroma mora biti podan na drug razviden način.

delilnik se ne nastavi, zato šteje enote porabe enako ne glede na velikost grelnega telesa, ki se upošteva računsko v postopku delitve stroškov.

Priporočamo, da se delilnike pri montaži nastavi na velikost grelnih teles, saj lahko samo v tem primeru uporabniki primerjajo oddajo toplote grelnih teles med seboj, kar jim daje jasno sliko o porabi toplote.

Katerim standardom oziroma predpisom morajo ustrezati delilniki?

Delilniki za namestitev na grelno telo morajo biti izdelani v skladu standardom SIST EN 834 ali SIST EN 835.

Merilnik toplote mora ustrezati zahtevam Pravilnika o merilnih instrumentih (Uradni list RS, št. 42/06) ali Pravilnika o meroslovnih zahtevah za merilnike toplotne energije (Uradni list RS, št. 35/02).

Vodomer za toplo vodo mora izpolnjevati zahteve Pravilnika o merilnih instrumentih (Uradni list RS, št. 42/06) ali Pravilnika o meroslovnih zahtevah za vodomere (Uradni list RS, št. 26/02) ali Pravilnika o meroslovnih zahtevah za vodomere za vročo vodo, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (Uradni list RS, št. 76/01).

Ali je potrebno delilnike umeriti?

Po meroslovnih predpisih se lahko uporabljajo le overjeni merilniki toplote in vodomeri tople vode. Rok za overjanje teh merilnih naprav je vsakih pet let. Delilnikov, ki so nameščeni na grelna telesa, ni treba umerjati.

Kakšna je življenjska doba delilnikov?

Običajna življenjska doba delilnikov za namestitev na grelna telesa je 10 let.


Varčunovi / PorabimanjINFO / Ilustracija: Branko Baćović


Več uporabnih nasvetov in informacij, ki jih po navadi trgovci ne povejo preberi na prenovljeni strani.