Skupna toplotna oskrba

Določila energetskega zakona

Zakonsko podlago za delitev stroškov za toploto oziroma gorivo za primere, ko se več stavb oskrbuje s toploto iz skupne podpostaje daljinskega ogrevanja ali iz skupne kotlovnice, daje 93.a člen Energetskega zakona.

Ta člen določa, da morajo lastniki stavb zagotoviti merjenje porabe toplote za vsako stavbo posebej, če dobavitelj toplote iz omrežja dobavlja toploto več stavbam hkrati iz skupne podpostaje ali če se več stavb ogreva iz skupne kotlovnice. To obveznost je bilo potrebno izpolniti do 1. 10. 2009.

Obveznost iz prejšnjega odstavka pomeni, da je potrebno v vsaki od teh stavb vgraditi merilnik toplotne energije, ki meri porabo toplote celotne stavbe. Ta obveznost velja tudi za primer, ko se več stavb ogreva iz skupne kotlovnice, ki je v lasti lastnikov teh stavb.

Nadalje je v 93.a členu določeno, da dobavitelj toplote iz omrežja ali upravljalec skupne kotlovnice oziroma izvajalec obračuna določi stroške za porabo toplote posamezne stavbe na osnovi stroškov za toploto, ugotovljenih na osnovi meritev v skupni podpostaji, oziroma stroškov za gorivo v skupni kotlovnici, in sicer v razmerju izmerjenih porab toplote posameznih stavb.

Energetski zakon ne določa načina delitve drugih stroškov za toploto, kot so npr. stroški priključne moči, amortizacija kotlovnice, obratovalni stroški kotlovnice itd..  Za delitev teh stroškov je potrebno smiselno uporabiti določila Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb, ki je bil izdan na podlagi Stanovanjskega zakona.

Energetski zakon v 113.č členu določa globo za lastnike, ki ne zagotovijo merjenja porabe posamezne stavbe, in sicer v višini 1.200 evrov.

V skladu s 113.d členom se z globo 1.200 evrov kaznuje za prekršek tudi dobavitelj toplote iz omrežja ali upravljalec skupne kotlovnice oziroma izvajalec obračuna toplote iz omrežja ali iz skupne kotlovnice, če stroškov za porabo toplote posameznih odjemnih enot (stavb) ne obračunava na podlagi meritev porabe toplote posamezne stavbe. Z globo 400 evrov se za prekršek iz prejšnjega stavka kaznuje tudi odgovorna oseba dobavitelja, upravljalca oziroma izvajalca obračuna.