Obveznosti, ki jih morajo izpolniti lastniki stavb

Obveznosti, ki jih morajo izpolniti lastniki posameznih delov stavb

Predstavljene so obveznosti, ki jih morajo v skladu z energetskim zakonom (v nadaljevanju: EZ) in Pravilnikom o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih stavbah in drugih stavbah z več posameznimi deli (v nadaljevanju: pravilnik) izpolniti lastniki posameznih delov stavbe.

Stavbe, za katere velja pravilnik (1. in 2. člen pravilnika)

Obveznosti, ki izhajajo iz EZ in pravilnika, veljajo samo za lastnike posameznih delov v večstanovanjskih stavbah in drugih stavbah z najmanj štirimi posameznimi deli. Pri tem se pravilnik omejuje na stavbe, ki imajo centralno ogrevanje in/ali centralno pripravo tople vode. Stavbe se lahko oskrbujejo s toploto iz sistema daljinskega ogrevanja oziroma skupne kotlovnice za eno ali več stavb.

Določitev delilnikov in parametrov za delitev in obračun (4. člen pravilnika)

Lastniki posameznih delov stavbe se morajo odločiti o vrsti in tipu delilnikov, o poročanju ter o parametrih za delitev in obračun stroškov, kot so začetek in trajanje obračunskega obdobja, velikost in delež ogrevanih površin posameznih delov, višina korekturnih faktorjev za izenačitev vpliva lege, delež stroškov za ogrevanje oziroma za pripravo tople vode, ki se razdeli na posamezne dele stavbe na osnovi porabniških deležev in drugo. Za postopek odločanja lastnikov in določitev števila uporabnikov posameznega dela se uporabljajo predpisi, ki urejajo upravljanje večstanovanjskih stavb (2. člen pravilnika ).

Delilniki stroškov toplote (3. člen, točka 4 pravilnika)

V skladu z EZ morajo lastniki posameznih delov vgraditi merilne naprave, ki omogočajo ugotavljanje dejanske porabe toplote posameznega dela stavbe. Za merilne naprave je v pravilniku uporabljen izraz delilnik stroškov toplote (v nadaljevanju: delilnik), ki je naprava za ugotavljanje dejanske porabe toplote, ki omogoča določitev deležev stroškov za toploto za ogrevanje oziroma pripravo tople vode posameznih delov stavbe. V funkciji delilnikov se za delitev stroškov za toploto za ogrevanje uporabljajo delilniki, ki so nameščeni na grelnih telesih, ali merilniki toplotne energije v posameznih delih stavbe. V funkciji delilnikov se za delitev stroškov za toploto za pripravo tople vode uporabljajo vodomeri za toplo vodo v posameznih delih stavbe.

Vgradnja delilnikov (5. člen pravilnika )

Lastniki vseh posameznih delov stavbe morajo pred začetkom prvega obračunskega obdobja vgraditi delilnike stroškov za toploto za ogrevanje. V primeru namestitve delilnikov na grelna telesa je potrebno delilnike namestiti na vsa grelna telesa, vgrajena v posameznem delu.

Rok za izpolnitev te obveznosti je 1. oktober 2011.

Lastniki vseh posameznih delov morajo v posamezne dele stavbe vgraditi vodomere za toplo vodo le v primeru rekonstrukcije razvoda tople vode v skupnih in vseh posameznih delih stavbe.

Poleg navedenega je potrebno v stavbi vgraditi tudi merilnik, ki meri porabo toplote za centralno pripravo tople vode. Ta obveznost velja samo za stavbe z več kot osmimi posameznimi deli s centralnim ogrevanjem in centralno pripravo tople vode, ki sta medsebojno povezana, in kjer toplota za pripravo tople vode ni posebej merjena. Rok za izpolnitev te obveznosti je 1. oktober 2015 (29. člen pravilnika).

Vrsta in tip ter tehnične lastnosti delilnikov (6. in 7. člen pravilnika)

Pri izbiri delilnikov morajo lastniki stavbe upoštevati, da morajo biti posamezni deli stavbe opremljeni z delilniki iste vrste in tipa. Ta zahteva ne velja v primeru, ko se v funkciji delilnikov uporabljajo merilniki toplotne energije in vodomeri za toplo vodo, razen v primeru merilnikov, ki se odčitavajo daljinsko.

Izbrani tip delilnika mora biti združljiv z ogrevalnim sistemom, posamezni delilniki pa nameščeni skladno z navodili proizvajalca oziroma dobavitelja.

Delilnik za namestitev na grelno telo mora biti izdelan v skladu standardom SIST EN 834 ali SIST EN 835.

Merilnik toplotne energije mora ustrezati zahtevam Pravilnika o merilnih instrumentih (Uradni list RS, št. 42/06) ali Pravilnika o meroslovnih zahtevah za merilnike toplotne energije (Uradni list RS, št. 35/02).

Vodomer za toplo vodo mora izpolnjevati zahteve Pravilnika o merilnih instrumentih (Uradni list RS, št. 42/06) ali Pravilnika o meroslovnih zahtevah za vodomere (Uradni list RS, št. 26/02) ali Pravilnika o meroslovnih zahtevah za vodomere za vročo vodo, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (Uradni list RS, št. 76/01).

Opomba: po meroslovnih predpisih se lahko uporabljajo le overjeni merilniki toplote in vodomeri tople vode. Rok za overjanje teh merilnih naprav je vsakih pet let. Delilnikov, ki so nameščeni na grelna telesa ni treba umerjati.

Izvajanje delitve in obračuna stroškov za toploto

V skladu s 94. členom EZ morajo lastniki zagotoviti izvajanje delitve in obračuna stroškov za toploto za ogrevanje in pripravo tople vode.Za izvajanje delitve stroškov lastniki oziroma upravnik sklene pogodbo z izvajalcem delitve stroškov za toploto. Izvajalec delitve je lahko tudi upravnik stavbe, dobavitelj toplote ali upravljalec skupne kurilne naprave (3. člen, točka 6 pravilnika).

Za izvajanje obračuna stroškov za toploto za ogrevanje in pripravo tople vode lastniki oziroma upravnik sklene pogodbo z izvajalcem obračuna stroškov za toploto. Izvajalec obračuna je lahko upravnik stavbe, dobavitelj toplote ali upravljalec kurilne naprave (3. člen, točka 7 pravilnika). V večstanovanjskih stavbah, ki morajo imeti v skladu z 48. členom stanovanjskega zakona (SZ) upravnika, je izvajalec obračuna stroškov upravnik (50. člen SZ).

Zamenjava in vgradnja dodatnih grelnih teles (8. člen pravilnika)

Če lastnik zamenja grelno telo, na katerem je nameščen delilnik, ali če vgradi dodatna grelna telesa, mora sočasno zagotoviti namestitev delilnikov na ta grelna telesa ter o tem predhodno obvestiti izvajalca delitve.

Zagotovitev podatkov o porabi toplote pri prodaji ali izselitvi (18. člen pravilnika)

Lastnik, ki proda posamezni del stavbe, ali lastnik posameznega dela stavbe, iz katerega se izseli uporabnik, mora poskrbeti za odčitanje delilnikov in odčitane podatke posredovati izvajalcu delitve stroškov.

Hramba dokumentacije (26. člen pravilnika)

Če stavba nima upravnika, morajo lastniki trajno hraniti tehnično dokumentacijo o stavbi, skupni kurilni napravi, grelnih telesih, delilnikih, merilnikih in drugih napravah.

Uskladitev načina merjenja, delitve in obračuna stroškov s pravilnikom (28. člen pravilnika)

Lastniki, ki imajo že vgrajene delilnike in izvajajo obračun toplote po pravilniku iz leta 2005, morajo uskladiti način delitve in obračun stroškov za toploto z določbami veljavnega pravilnika (iz leta 2010) najkasneje do 30. septembra 2011.