Delitev stroškov

Delitev stroškov za toploto za pripravo tople vode

  • Primer 1
    na voljo so odčitki z delilnikov vseh enot
  • Primer 2
    manjkajo odčitki z delilnikov posameznih enot

Postopek delitve stroškov za toploto za pripravo tople vode

Delitev stroškov za toploto za pripravo tople vode se izvaja po Pravilniku o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih stavbah in drugih stavbah z več posameznimi deli. Običajno se izvede enkrat na leto ali mesečno.

Podatki, ki so potrebni za delitev stroškov, so:

  • odčitki z delilnikov (razlika med novim in starim stanjem) posameznih enot,
  • deleži ogrevanih površin posameznih enot (iz sporazuma),
  • število uporabnikov posameznih enot
  • delež stroškov za toploto za pripravo tople vode, ki se razdeli na enote po porabniških deležih (iz sporazuma).

Delitev stroškov poteka v dveh fazah: najprej se določijo porabniški deleži enot v skladu s členi 10 do 13 pravilnika, nato pa se po 15. členu pravilnika določijo deleži stroškov enot.

Določanje porabniških deležev

Za enoto, za katero ni podatkov z delilnikov iz objektivnih okoliščin, je porabniški delež enak deležu števila uporabnikov (10. člen).

Za enoto, za katero ni podatkov z delilnikov po krivdi lastnika, je porabniški delež enak deležu števila uporabnikov, ki se pomnoži s faktorjem 1,6 (11. člen). Na ta način se porabniški delež določi v primerih, če lastnik ni vgradil delilnikov, ne omogoči odčitavanja delilnikov, namerno odstrani delilnike oziroma ni opravil drugih dejanj, ki so navedena v 11. členu pravilnika. S tem se v skladu s 94. členom energetskega zakona tem lastnikom onemogoči udeležba na prihrankih energije celotne stavbe, ki so bili doseženi z namestitvijo delilnikov in obračunom stroškov po dejanski porabi toplote.

Naslednji korak je določitev skupnega porabniškega deleža enot, za katere so na voljo odčitki z delilnikov. Določi se tako, da se od števila 1 odštejejo porabniški deleži enot, ki so bili določeni po 10. oziroma 11. členu pravilnika (12. člen).

Temu sledi določanje porabniških deležev posameznih enot, za katere so na voljo odčitki z delilnikov (13. člen). Porabniški delež enote je enak deležu odčitkov z delilnikov te enote glede na seštevek odčitkov z vseh delilnikov vseh enot, pomnoženemu s skupnim porabniškim deležem, določenim na podlagi 12. člena.

Določanje deležev stroškov

Podlaga za delitev stroškov za pripravo tople vode so porabniški deleži posameznih enot, ki so bili določeni na podlagi 10., 11. in 13. člena pravilnika o delitvi stroškov.

Stroški za toploto za pripravo tople vode se v deležu (60 % do 80 %), ki so ga določili lastniki v sporazumu, razdelijo na posamezne enote na osnovi porabniških deležev. Preostali del stroškov za toploto za pripravo tople se na posamezne enote razdeli po ključu ogrevane površine (15. člen).Koliko elektrike in denarja porabite za ogrevanje vode?