Delitev stroškov

Razdelitev celotnih stroškov za toploto

Postopka delitve stroškov za toploto za ogrevanje in za pripravo tople vode se med seboj razlikujeta. Zato je potrebno v stavbah, v katerih se delijo tako stroški za ogrevanje kot pripravo tople vode, celotne stroške za toploto v skladu z 9. členom pravilnika o delitvi stroškov razdeliti na ogrevanje in pripravo tople vode.

Celotni stroški za toploto se razdelijo na ogrevanje in pripravo tople vode v razmerju deležev porabe toplote za ogrevanje in pripravo tople vode. Če sta vgrajena merilnika toplote za ogrevanje in pripravo tople, je torej razdelitev preprosta.

Za stavbe, v katerih se meri volumen porabljene tople vode celotne stavbe, sta v Prilogi IPravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih stavbah in drugih stavbah z več posameznimi deli podani enačbi, po katerih se lahko določi poraba toplote oziroma goriva za pripravo tople vode.

Če ni meritev porabe tople vode, se pri izračunu porabe toplote za pripravo tople vode upošteva, da se pri daljinskem ogrevanju na m² ogrevane površine stavbe porabi 32 kWh na leto, v primeru skupne kotlovnice pa se ta vrednost poveča za faktor 1,25.