Obračun stroškov za toploto

Kdo izvaja obračun stroškov za toploto?

Obračun stroškov za toploto izvaja pravna ali fizična oseba na podlagi pogodbenega razmerja z upravnikom oziroma z lastniki stavbe. Izvajalec obračuna je lahko upravnik stavbe, dobavitelj toplote ali upravljalec kurilne naprave. V večstanovanjskih stavbah, ki morajo imeti v skladu z 48. členom stanovanjskega zakona upravnika, je izvajalec obračuna stroškov upravnik (50. člen SZ).

Katere podatke dobim iz letnega poročila?

Lastnik oziroma uporabnik posamezne enote prejme od izvajalca obračuna tudi letno poročilo o porabi in stroških za toploto. Iz poročila je vidna letna poraba in stroški za toploto tako za celotno stavbo kot za posamezno enoto, posebej za ogrevanje in pripravo tople vode. Prikazani so tudi deleži posamezne enote glede ogrevane površine, števila uporabnikov ter porabe in stroškov za ogrevanje in pripravo tople vode. Poročilo vsebuje tudi kazalnike, ki uporabniku enote povedo, kako učinkovito je ravnal z energijo pri ogrevanju in porabi tople vode.

Kaj uporabniku stanovanja pove koeficient učinkovitosti rabe toplote za ogrevanje?

Koeficient učinkovitosti rabe toplote za ogrevanje posamezne enote je razmerje med deležem porabe toplote za ogrevanje in deležem ogrevane površine te enote. Če je njegova vrednost manjša od 1, to pomeni, da je poraba te enote za ogrevanje manjša do povprečne porabe.

Čemu je namenjen indeks porabe toplote za ogrevanje?

Z indeksom porabe toplote primerjamo porabo toplote za ogrevanje v obravnavanem enoletnem obdobju s porabo toplote v predhodnem enoletnem obdobju. Določa se lahko za posamezno enoto ali pa za celotno stavbo. Če je njegova vrednost večja od 100, pomeni, da je enota oziroma stavba porabila več energije kot leto poprej. Da je primerjava korektna, se poraba toplote za ogrevanje v posameznih letih preračuna na enake klimatske pogoje.