Zakonske obveznosti

Zakaj je delitev stroškov za toploto obvezna?

Učinkovita raba energije v stavbah in na drugih področjih rabe končne energije lahko pomembno prispeva k varnosti energetske oskrbe, zmanjšanju stroškov energetskih storitev in zmanjšanju emisij toplogrednih plinov tako v EU kot v Sloveniji. To so bili tudi razlogi za sprejem evropske direktive o učinkovitosti rabe končne energije in energetskih storitvah v letu 2006. Ta direktiva med drugim določa, da morajo imeti porabniki energije na voljo individualne števce, ki natančno prikazujejo količino porabljene energije, in da se mora zagotoviti obračunavanje stroškov za energijo na podlagi dejanske porabe.

Na osnovi primerov prostovoljnega obračuna stroškov za toploto po dejanski porabi v stavbah z več posameznimi deli, ki ga je uvedel že energetski zakon v letu 1999, je bilo ocenjeno, da je smiselno uvesti obvezni obračun stroškov za toploto po porabi v teh stavbah, saj lahko s tem lastniki enot na stroškovno učinkovit način zmanjšajo porabo toplote tudi za več kot 15 %. Obvezni obračun po porabi je bil kot eden od 28 instrumentov vključen v Nacionalni načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2008-2016.  Poleg tega je bil v letu 2008 spremenjen energetski zakon, ki je s spremembo 94. člena uvedel obvezni obračun stroškov za toploto na podlagi dejanske porabe v večstanovanjskih stavbah in drugih stavbah z najmanj štirimi posameznimi deli.

Kakšna bo predvidoma poraba energije po vgradnji delilnikov in prehodu na obračun stroškov za ogrevanje po porabi?

Vgradnja delilnikov stroškov za toploto sama po sebi še ne zagotavlja, da se bo poraba energije zmanjšala. Z uvedbo delitve in obračuna stroškov po porabi je uporabnikom enot omogočeno, da za ogrevanje in pripravo tople vode plačajo toliko, kolikor porabijo. S tem so uporabniki motivirani za manjšo porabo, saj lahko ob nespremenjenem bivalnem ugodju zmanjšajo stroške za energijo in manj obremenjujejo okolje.

Izkušnje kažejo, da uporabniki skrbneje regulirajo temperaturo v prostorih, saj že z 1 °C nižjo temperaturo zmanjšajo porabo energije za ogrevanje za 6 odstotkov. Tudi prostore prezračujejo le toliko, kot je treba, in poskrbijo za manjšo porabo tople vode.

Poleg merilnih naprav za delitev stroškov po porabi je priporočljivo vgraditi tudi termostatske ventile, hidravlično uravnotežiti ogrevalni sistem in preveriti delovanje centralne regulacije ogrevalnega sistema. S temi ukrepi se lahko poraba energije za ogrevanje zmanjša za 20 do 30 ali celo več odstotkov.

Bomo po novem plačevali po dejanski porabi?

Prehod z delitve stroškov za ogrevanje po ključu ogrevane površine na delitev in obračun stroškov v skladu s pravilnikom o delitvi stroškov v osnovi zagotavlja, da se obračunava stroške v pretežnem delu na podlagi dejanske porabe toplote. Vendar pa se na osnovi odčitkov z delilnikov ene enote še ne da določiti višine stroškov te enote. Za določitev stroškov posamezne enote so potrebni odčitki z delilnikov drugih enot, podatki o deležih ogrevane površine posameznih enot, podatki o celotnih stroških itd..

Po pravilniku o delitvi stroškov je delilnik stroškov toplote naprava za indikacijo ali merjenje dejanske porabe toplote, ki omogoča določitev deležev stroškov za ogrevanje in deležev stroškov za pripravo tople vode posameznih delov stavbe. Na osnovi odčitkov z delilnikov se določijo porabniški deleži posameznih enot, ki se nato korigirajo s korekturnimi faktorji, ki upoštevajo izpostavljenost lege enot. Tako določeni porabniški deleži so podlaga za določitev deležev stroškov posameznih enot.

V primeru delitve in obračuna stroškov v skladu s pravilnikom o delitvi stroškov bi uporabniki enot, ki bi imeli enako temperaturo prostorov in ki bi z energijo ravnali enako, plačevali za ogrevanje na m² ogrevane površine enak znesek.