Do cilja glede OVE v letu 2020 manjka še 6,2 odstotka

Javna agencija RS za energijo je pripravila poročilo o doseganju ciljev na področju obnovljivih virov (OVE) in soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE).

  • Cilj Slovenije je doseči 25-odstotni delež OVE v bruto rabi končne energije do leta 2020 ter 10-odstotni delež OVE v prometu. V letu 2011 je bil delež OVE v bruto končni rabi energije v Sloveniji 18,8-odstoten, do cilja v letu 2020 bo treba delež OVE povečati še za 6,2 odstotne točke. Napredek Slovenije pri doseganju cilja je primerljiv s povprečjem v EU in z gibanji v razvitejših državah.
  • Daleč največji delež v proizvodnji električne energije predstavlja vodna energija (leta 2010 skupaj 95,2 odstotka, leta 2011 pa 91,9 odstotka), ki ji sledijo lesna biomasa, bioplini, sončna energija ter deponijski plini. Razlog za zmanjšanje skupne proizvodnje v letu 2011 so zlasti hidrološke razmere v tem letu.
  • Leta 2011 je bilo največ, 55 odstotkov vse električne energije iz naprav na OVE, ki so dobivale podporo v okviru stare ali nove podporne sheme, proizvedene iz vodne energije, sledila pa sta bioplin iz biomase in lesna biomasa.
  • Za 380 odstotkov se je v letu 2011 povečala proizvodnja električne energije iz sončne energije.
  • Največ spodbud, 15,4 milijona evrov, je bilo leta 2011 dodeljenih proizvodnji električne energije v sončnih elektrarnah, tudi rast stroškov je bila v tej skupini naprav največja, povečali so se za 384 odstotkov glede na preteklo leto. (Vir: Naš stik)  Več na →