Največji zaostanki pri zmanjševanju emisij se kažejo v prometu, za ukrepe na tem področju pa naj bi do leta 2020 porabili 180 milijonov evrov

Po oceni vlade se operativni program ukrepov zmanjšanja emisij TGP do leta 2020 (OPTGP 2020) izvaja v skladu z zastavljenimi smernicami. Ocena doseganja ciljev programa podaja zelo pozitivno sliko gibanja emisij, pregled izvajanja pa kaže tudi na določen napredek pri izvajanju ukrepov, pri čemer Slovenija izpolnjuje vse svoje obveznosti in zastavljene letne cilje celo znatno presega.

Glede na kratko obdobje izvajanja omenjenega programa za zmanjšanje emisij je, pravijo na vladi, sicer razumljivo, da je veliko ukrepov še v fazi načrtovanja. Največji zaostanki pri izvajanju politik in ukrepov pa so v sektorju prometa ter tudi na določenih področjih povezanih z načrtovano zeleno rastjo gospodarstva ter prenovo stavb. Operativni program ukrepov zmanjšanja emisij 2020 največja absolutna znižanja emisij načrtuje v prometu, saj ta predstavlja dobro polovico emisij v sektorjih, ki niso del sistema za trgovanje z emisijskimi kuponi.

Vlada je drugače sprejela Strategijo razvoja prometa, ki opredeljuje usmeritve za razvoj prometa do leta 2030 ter temelji na splošni usmeritvi oziroma poudarku na okolju prijaznejših načinih prometa (železnica) in trajnostni mobilnosti. V skladu s cilji veljavnega Operativnega programa zmanjševanja emisij TGP za obdobje 2014-2020 naj bi emisije iz prometa do leta 2020 zmanjšali za devet, do leta 2030 pa za petnajst odstotkov glede na izhodiščno leto 2008. Te številke naj bi dosegli z ukrepi, ki so usmerjeni v izboljšanje učinkovitosti vozil, spodbujanje tehnologij in goriv z nižjimi emisijami CO2, izboljšanje kakovosti in dostopnosti javnega prometa ter v povečanje njegove uporabe.

Ukrepi zmanjševanja emisij TGP v prometu do leta 2030 še niso podrobno opredeljeni, tako, da je v tem trenutku na voljo samo ocenjena vrednost tovrstnih ukrepov do leta 2020, ki znaša 180 milijonov evrov. V tem znesku so zajeti viri financiranja iz sredstev Sklada za podnebne spremembe, Evropskega sklada za regionalni razvoj in kohezijskega sklada v finančni perspektivi 2014–2020, vanj pa niso vključena sredstva za razvoj železniške infrastrukture. Vlada bo v sicer letos in prihodnje leto samo v sklopu izvajanja Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za ukrepe zmanjševanje emisij v prometu namenila dobrih 17 milijonov evrov. (Vir: Naš stik)