… koalicijo Učinkovite Rabe Energije in Obnovljivih Virov Energije (URE/OVE)

Zakaj?

 • Zaradi čistejšega zraka in na splošno bolj prijaznega okolja.
 • Ker mi učinkovita raba energije omogoča prihranke.
 • Zaradi trajnostnega razvoja.
 • Zaradi bolj prijazne prihodnosti.
 • Zaradi zavedanja, da ravnam v skupno dobro.
 • Ker vem, da je cool.

Glasujte tudi vi za Učinkovito Rabo Energije in Obnovljive Vire Energije.

… coalition for Energy Efficiency Use and Renewable Energy Sources (EEU/RES)

Why?

 • Because of the better environment.
 • Because of the fresh air.
 • Because the energy efficiency enables my savings.
 • Because of the sustainable development.
 • Because of the better and more friendly future.
 • Because of the awareness, that I act in the common good.
 • Because I know that’s cool.

Vote you too for Energy Efficiency Use and Renewable Energy Sources.