Načela delovanja mreže Sinergija

Mreža poslovno-družbene koristnosti Sinergija

Mreža poslovno-družbene koristnosti Sinergija (v nadaljevanju mreža Sinergija) je organizirana neinstitucionalizirana oblika vzajemnega sodelovanja pravnih oseb, ki želijo s svojim družbeno odgovornim in koristnim delovanjem prispevati k trajnostnemu razvoju družbe. Mrežo Sinergija upravlja in vodi agencija Informa Echo, ki je nosilec vseh pravic intelektualne lastnine imena in koncepta delovanja Mreže družbene koristnosti Sinergija.

Namen mreže Sinergija in skupna vizija

Poslanstvo mreže Sinergija je povezovati podjetja in druge organizacije v skupno pobudo za učinkovito rabo energije (v nadaljevanju URE) ter vzpodbujanje obnovljivih virov energije (v nadaljevanju OVE) in s tem prispevati k varovanju okolja in trajnostnemu razvoju.

Agencija Informa Echo je mrežo Sinergija ustanovila z namenom informirati in osveščati o potrebah in možnostih URE in o prednostih, ki jih takšno ravnanje predstavlja za posameznike, družbo in okolje. Namen mreže Sinergija je tudi promovirati energetsko učinkovite pristope, izdelke in tehnologije ter spodbujati k izvajanju ukrepov URE.

Zastavljene cilje mreža Sinergija uresničuje:

  • s sodelovanjem članov pri akcijah v okviru kampanje »Energija si, bodi učinkovit« in podobnih pobudah,
  • z uveljavljanjem mreže Sinergija kot inovativne oblike družbeno odgovornega in koristnega sodelovanja ter z
  • vzpodbujanjem tržne uspešnosti članov mreže Sinergija, vendar izključno na področjih, ki so povezana z URE in OVE.

Članstvo v mreži Sinergija

Člani mreže Sinergija lahko postanejo vse pravne osebe, registrirane na območju RS, in druge institucije, ki so pripravljene sodelovati v skladu z namenom in načeli mreže Sinergija. Član mreže Sinergija lahko sodeluje pri kampanji »Energija si, bodi učinkovit« tudi kot nosilec / pobudnik in investitor novo predlagane aktivnosti.

Članstvo v mreži Sinergija se formalizira s podpisom pristopne izjave. Sodelovanje članov v smislu nove pobude oz. izvajanja le-te v okviru kampanje »Energija si, bodi učinkovit« pa se opredeli s podpisom pogodbe o sodelovanju.

Prekinitev članstva se opredeli z izstopno izjavo, ki jo predloži član mreže Sinergija ali na zahtevo upravljavca mreže, v kolikor član krši načela in temelje delovanja mreže Sinergija.

Članarina

Letna članarina znaša 950 EUR. Članarina je namenjena vzdrževanju in razvijanju mreže Sinergija. Člani mreže Sinergija s strani upravljavca mreže Sinergija – agencije Informa Echo – na začetku leta prejmejo fakturo za tekoče leto.

Upravljanje mreže Sinergija in uporaba blagovne znamke »Energija si, bodi učinkovit«

Mrežo Sinergija je ustanovila agencija Informa Echo kot podporo kampanji »Energija si, bodi učinkovit«. Pobudnik kampanje je HSE, ki je obenem lastnik materialnih pravic blagovne znamke (v nadaljevanju BZ) »Energija si, bodi učinkovit«. Zato predlagamo, da se pri uporabi BZ »Energija si, bodi učinkovit« navaja HSE kot pobudnik kampanje. HSE pooblašča agencijo Informa Echo kot ekskluzivnega upravljavca BZ.

Predlagatelj nove pobude pridobi pravico do uporabe BZ na osnovi soglasja upravljavca mreže Sinergija, le-ta pa se predhodno posvetuje s strokovnimi svetovalci mreže Sinergija. BZ se ne sme uporabljati v nasprotju z namenom ustanovitve in načeli mreže Sinergija.

Delovanje mreže Sinergija

Mreža Sinergija deluje po načelu vzajemnega sodelovanja članov v projektih, ki so usmerjeni k vzpodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov kot osnovnih pogojev za trajnostni razvoj.

Člani mreže Sinergija lahko sodelujejo pri aktivnostih v okviru kampanje, lahko pa predlagajo svoje aktivnosti, ki jih izvajajo sami, na svoje stroške, v skladu z načeli delovanja mreže Sinergija. Pri tem je nujno, da načrtovane aktivnosti uskladijo z upravljavcem mreže Sinergija agencijo Informa Echo, v kolikor želijo pri tem uporabljati BZ »Energija si, bodi učinkovit«.

Logo_PorabimanjAPP_energetski-svetovalec

Preverite koliko lahko prihranite pri ogrevanju, klimatizaciji, električnih napravah in osebnem prevozu.