Objavljen nov javni poziv Eko sklada

Ta bo namenjen dodeljevanju nepovratnih sredstev občanom za naprave za samooskrbo z električno energijo

Prav tako bodo na voljo tudi dodatna nepovratna sredstva občanom za električna vozila in občinam za gradnjo skoraj nič-energijskih stavb ter dodatna kreditna sredstva občanom za okoljske naložbe.

Za nove naložbe v naprave za samooskrbo z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije, bodo občanom na voljo trije milijoni evrov. Nepovratna finančna spodbuda je namenjena za naprave, ki imajo nazivno električno moč do največ 11 kVA, če bodo le-te nameščene na ali ob stavbi, ki je zgrajena na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Naprava za samooskrbo z električno energijo bo morala biti skladna z zahtevami iz soglasja za priključitev. Višina nepovratne finančne spodbude bo znašala do 20 odstotkov priznanih stroškov naložbe, ki vključujejo strošek nakupa in montaže naprave ter pripadajočih električnih inštalacij in opreme, vendar ne več kot 180 evrov za 1 kVA inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo. Rok za zaključek naložbe bo petnajst mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude.

Zaradi velikega odziva bo za nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila na voljo dodaten milijon evrov sredstev, na javnem pozivu za nepovratne finančne spodbude občinam za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena pa dodatnih pet milijonov evrov.

Ker je bila dodeljena tudi že večina sredstev za kreditiranje okoljskih naložb občanov, bo Eko sklad znesek razpisanih sredstev povišal s šest na deset milijonov evrov. (Vir: Naš stik)