Eko sklad objavil nove javne pozive za kredite

20.04.2016

Novi javni pozivi za kreditiranje okoljskih naložb in javni poziv za nepovratna sredstva občinam.

Eko sklad je objavil nove javne pozive za dodeljevanje ugodnih kreditnih sredstev občanom, pravnim osebam in samostojnim podjetnikom ter občinam za različne naložbe na področju varstva zraka in blaženja podnebnih sprememb, varstva voda in učinkovite rabe vode ter ravnanja z odpadki. Po treh letih je ponovno objavljen javni poziv za dodeljevanje nepovratnih sredstev občinam.

  • V okviru javnega poziva za kreditiranje okoljskih naložb občanov (55OB16) bo razpisanih 6 mio evrovugodnih kreditov z nižjo obrestno mero kot lani: trimesečni EURIBOR + 1,3 odstotkov fiksni pribitek. Odplačilna doba ostaja 10 let.
  • V okviru javnega poziva za kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in zasebnikov (56PO16) bo največji poudarek namenjen naložbam, katerih učinek se kaže v zmanjšanju emisij toplogrednih plinov z najvišjim deležem kredita do 85 odstotkov priznanih stroškov naložbe. Sledi nabor ukrepov, katerih prevladujoči okoljski učinek je zmanjševanje drugih emisij v zrak, kot so prašni delci, NOx, in druga specifična onesnaževala, za katere lahko znaša delež kredita tudi do 85 odstotkov priznanih stroškov naložbe. Za naložbe v varstvo voda in naložbe v ravnanje z odpadki bo delež kredita lahko znašal do 80 odstotkov priznanih stroškov naložbe, za spodbujanje začetnih naložb, ki presegajo veljavne okoljske standarde, pa bo kredit odobren v višini največ do 75 odstotkov priznanih stroškov naložbe. Razpisanih bo 5 mio evrov kreditov po obrestni meri trimesečni EURIBOR + 1,3 odstotkov fiksnim pribitkom, ki je glede na lanski javni poziv za 0,2 odstotne točke nižji, ter odplačilno dobo do 15 let.
  • Javni poziv za kreditiranje lokalnih skupnosti (57LS16) je namenjen kreditiranju okoljskih naložb, ki jih izvajajo in financirajo občine. Tudi v tem pozivu je največji poudarek namenjen naložbam, katerih učinek se kaže v zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, nekoliko razširjen je nabor namenov naložb, ki zmanjšujejo druge emisije v zrak, kot so prašni delci, NOx in druga specifična onesnaževala.
  • Letošnja novost je javni poziv za nepovratne finančne spodbude občinam (40SUB-LS16), kjer bo na voljo 6 mio evrov nepovratnih sredstev za gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena v lasti občin. Nepovratna finančna spodbuda bo lahko dodeljena občini za gradnjo nove skoraj nič-energijske stavbe, za katero bo izračunana energijska učinkovitost znašala Qh ≤ 6 kWh/m3a. (Več: Naš-stik)