srecanje_effect_01_bybrankobacovic

27. 2. 2014 je v prostorih GZS potekalo informativno srečanje ob zaključku mednarodnega projekta EFFECT

Partnerja pri projektu Ministrstvo za pravosodje in Center za energetsko učinkovitost pri IJS ter drugi sodelujoči so poslušalcem iz slovenskih občin, upravnih enot in drugih ministerstev predstavili rezultate projekta in uporabne usmeritve pri energetsko učinkovitem javnem naročanju.

Projekt nadgradnje energetsko učinkovitega javnega naročanja za uravnoteženo gospodarsko rast območja JV Evrope (EFFECT) je nastal iz potrebe po prenovi postopkov javnega naročanja v državah JV Evrope in spodbujanja vgrajevanja kriterijev energetske učinkovitosti v javna naročila.

Na ravni mednarodnega projekta so se oblikovale smernice za energetsko učinkovita javna naročila, ki so spodbudile dosleden pregled zakonodaje in postopkov v SLO s ciljem približati se čim bolj jasnemu in kvalitetnemu postopku javnega naročanja.

V avgustu 2010 se je takratno Ministrstvo za javno upravo, ki se je preimenovalo v Ministrstvo za pravosodje, Direktorat za investicije in nepremičnine na pobudo projektnega partnerja Centra za energetsko učinkovitost pri Institutu Jožef Stefan odločilo za sodelovanje v mednarodnem projektu EFFECT. Namen projekta, ki se zaključuje v februarju 2014, je spodbujanje energetske učinkovitosti in učinkovitega upravljanja z viri energije. Ob tem pa naj bi projekt zadostil zahtevam EU v zvezi z javnim naročanjem in prispevali k doseganju ciljev energetske strategije EU. Prednostna naloga pa je zaščita in izboljšanje okolja.

Direktorat za investicije in nepremičnine, Sektor za investicije se je v projekt vključil predvsem zaradi dejstva, da v okviru svojih pristojnosti rešuje prostorsko problematiko državne in pravosodne uprave. Glavni cilji reševanja prostorske problematike so zagotovitev trajnih racionalnih prostorskih rešitev s kakovostnimi delovnimi pogoji in predvsem minimalnimi stroški vzdrževanja ter obratovanja, zmanjšanjem najetih površin in s tem najemnin, odprodajo nepotrebnih poslovnih prostorov ter koncentriranje državnih upravnih organov v upravnih centrih zaradi enostavnejšega poslovanja državnih organov in uporabnikov upravnih storitev.

Projekt EFFECT je potekal v okviru transnacionalnega programa Jugovzhodna Evropa, sredstva zanj pa so se zagotavljala iz Evropskega sklada za regionalni razvoj – ERDF. Sklad je financiral 85 odstotkov upravičenih stroškov, preostalih 15 odstotkov pa je bilo zagotovljenih iz državnega proračuna.

Partnerstvo EFFECT je vključevalo regionalne in razvojno inovacijske agencije, energetske agencije, raziskovalne inštitute, javne in lokalne organe in gospodarske zbornice iz 8 držav JV Evrope (Italija, Madžarska, Slovenija, Bolgarija, Grčija, Avstrija, Romunija in Srbija), ki razvijajo skupen pristop za trajnostno in ekološko inovativno gospodarstvo ter delujejo na strani povpraševanja in ponudbe, da bi aktivno spodbudila regije k energetski učinkovitosti.

Izoblikovana merila za večjo energetsko učinkovitost so pilotno aplicirana na projektu novogradnje mejnega prehoda Sočerga, katerega pooblaščeni upravljavec in investitor je bilo Ministrstvo za pravosodje. Pri tem je bila preizkušena uporabnost pridobljenih smernic v praksi.

Prav tako je bil podpisan tudi Memorandum razumevanja, sporazum v katerega so vključene smernice za energetsko učinkovitost pri javnem naročanju identificirane skozi projekt EFFECT. Podpisnika sporazuma sta MP in Sekretariat – služba za javna naročila in splošne zadeve, ki bo merila izvajal v praksi javnega naročanja.

V nadaljevanju se bo kriterije energetske učinkovitosti uporabljalo tudi pri investicijskem vzdrževanju objektov v upravljanju Ministrstva za pravosodje.

S strani Centra za energetsko učinkovitost pri IJS je bila v okviru projekta izvedena raziskava trga ponudnikov energetskih rešitev. Namen raziskave je bila identifikacija priložnosti in ovir s katerimi se podjetja soočajo pri javnih naročilih energetsko učinkovitih proizvodov in storitev.

Izvedena so bila izobraževanja in informativna srečanja na katerih so podjetjem predstavili zakonodajne in strateške okvire delovanja države in konkretna postopkovna priporočila.

V okviru projekta EFFECT je bilo v SLO narejeno Poročilo o stanju rabe energije v javni upravi. Poročilo temelji na podatkih zbranih v obsežni raziskavi enrgetske učinkovitosti Slovenije v javnem sektorju REUS JSS 2013. Izjemno velik potencial zmanjšanja porabe energije v javni upravi ilustrirajo naslednji podatki. 84 % stavb v javni upravi nima izolacije, 82 % stavb ima neučinkovita okna in tretina stavb se ogreva na kurilno olje. Tudi pri upravljanju z energijo so nujne izboljšave. Kar 40 % organizacijnima določene osebe, ki bi bila odgovorna za upravljanje z energijo.

Javni sektor, pred katerim je velik izziv, je z zelenim javnim naročanjem pomemben akter pri zmanjševanju porabe energije in s tem povezanih negativnih vplivov na okolje.

Več informacij je dostopnih na:


Materiali (PDF)


Kontakt:
Ministrstvo za pravosodje
Direktorat za investicije in nepremičnine
Župančičeva 3
1000 Ljubljana
T: (01) 369 5342
F: (01) 369 5783
E: gp.mp(at)gov.si