V javni obravnavi načrti za kakovost zraka za območja mestih občin Celje, Novo mesto, Murska Sobota in Kranj.

Ukrepi na področju URE in OVE so usmerjeni predvsem v zmanjševanje emisij stavb, ki so eden izmed glavnih povzročiteljev prekomerne onesnaženosti zraka ter v vzpostavljanje optimalnega upravljanja ogrevanja za posamezna območja mestnih občin.

Načrt bo izveden v letnih programih ukrepov v skladu z vzpostavljenimi prioritetnimi ukrepi. Ti so: zmanjševanje toplotnih izgub stavb, širitev in povečevanje odjema iz daljinskega ogrevanja, z uporabo toplote pridobljene v procesu soproizvodnje iz komunalnih odpadkov in biomase ter na določenih območjih širjenje priključevanja objektov na plinovodno omrežje.

Na oddaljenih območjih, kjer bi bili stroški širjenja daljinskega ogrevanja ali plinovodnega omrežja nesorazmerno visoki, je predvideno spodbujanje mikro sistemov za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso v primestnih naseljih in vaseh ter dodatno spodbujanje zamenjav obstoječih kurilnih naprav z ustreznejšimi kurilnimi napravami in drugimi načini ogrevanja z OVE. (Vir: Naš stik)